پرسمان قضایی
45 بازدید
محل ارائه: معاونت آموزش قوه قضائیه
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت محقق
زبان : فارسی