قطع عضو (در قرآن)
44 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله قطع عضو به عنوان یکی از مجازاتهای قرانی برای دانشنامه قران شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نگارش یافته است.