مجازات(در قرآن)
43 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله مجازات در خصوص مباحث کلی مجازاتها از منظر قرآن برای دانشنامه قران شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نگارش یافته است.