اصل شخصی بودن مجازات (در قرآن)
43 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله برای دانشنامه قران شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نگارش یافته است.